sollle

11 tekstów – auto­rem jest sol­lle.

Miłość potem

Cza­sem czu­je Twój za­pach, w różnych miej­scach w których jestem
Jak­byś przeszedł przed chwilą
Po­zos­ta­wiając część siebie
O której nie mogę zapomnieć.

Wspom­nienia wracają,
Ob­raz sta­je się wyraźny
Szwy zno­wu pękają 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 czerwca 2013, 19:32

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 9 czerwca 2013, 22:15

bywa ciężko

Spot­ka­nie dwóch przy­ciągających się osób, naz­wałabym gorącym i roz­marzającym. Szu­kających do­tyku i ciepła ust. Oszu­kujących się, że nic ich nie łączy, niepew­ności uczuć oso­by obok, strach przed zgu­bieniem się w tłumie, czy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 27 marca 2013, 00:59

Czy zas­ta­nawiałeś się kiedyś ja­ki ko­lor ma ból?

Może czar­ny? Jak or­szak ludzi po­ruszający się za cichą, nieruchomą trumną? Na początku wy­razis­ta czerń, błyszcząca od kro­pel łez płynących po po­liczkach, mglis­ta bliżej [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 marca 2013, 20:26

* * *

Dusze się,
Choć wokół po­wiet­rze jest,
Pow­ra­cam i zawracam
Nie wiem co da­lej jest.
Co będzie, co jest -prze­raża mnie ,
Chce uciec, chce krzyczeć

A in­ni mi mówią, nie pod­da­waj się! 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 lutego 2013, 23:08

* * *

Tych co ich już nie ma
Tych co od­mienił los
Ci co skręci­li w inną strone

Tych którzy są w wspom­nieniach
Tych co by­li na dob­re i na złe

Ciągle mi ich brakuje... 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 19 lutego 2013, 15:18

Ludzie noszą mas­ki po to żeby się nie rozsypać 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 lutego 2013, 00:17

Koleje losu

Wy­siadłam z po­ciągu, który był je­dynym rozsądnym roz­wiąza­niem ja­kie mi się wówczas wy­dawało. Uciekłam z do­mu, właści­wie po pros­tu go opuściłam. I raczej to nie był dom, to był tyl­ko bu­dynek. Bo [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 25 stycznia 2013, 16:35

Dziury w życiorysie.

Roz­sta­nia są naj­lep­szym z wy­dających się roz­wiązań, gdy jest źle. Nie do końca. Bo roz­sta­nie to zaw­sze roz­darcie cze­goś po­now­nie na dwie części, bo­li za­leżnie od spoiwa które łączy.

Od pół roku [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 24 stycznia 2013, 22:29

Bo czasem nic nie jest takie, jakie miało być…

Zaw­sze marzyłam o cieka­wych stu­diach, na których z uwagą będę słuchać wykładu, przys­tojnym włas­nym bru­necie z wyrzeźbionym ciałem i obec­nym i za­raźli­wym szczęściu spo­tyka­nym na każdym kro­ku. No ale… w końcu każdy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 13 stycznia 2013, 12:43
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność